Archivní Stanovy SKM z roku 2004

15.11.2020 04:10

Archivní Stanovy SKM z roku 2004

Stanovy Svazu klubů mládeže

        I.    Název, poslání a cíle Svazu klubů mládeže:

 

       § 1. Svaz klubů mládeže (dále jen SKM) je občanským sdružením.

       § 2. Sídlem SKM je Praha 9, Teplická 280/20.

       § 3. SKM sdružuje své členy na podkladě zájmů, poskytuje možnost všem členům a dalším zájemcům všestranně rozvíjet zájmovou činnost, vytváří předpoklady pro činnost klubů, hájí a prosazuje zájmy a požadavky členů vůči státním, krajským, městským a obecním orgánům, úřadům, institucím, sdružením a organizacím. Propaguje činnost klubů, umožňuje a rozvijí mezinárodní styky a vzájemnou spolupráci klubů.

 

 

        II.   Členství ve Svazu klubů mládeže:

§ 4. Členem SKM se může stát každý kdo má zájem, schopnosti a snahu v SKM pracovat, a který souhlasí s posláním a stanovami SKM. Členství v SKM vzniká přijetím do SKM prostřednictvím některého klubu nebo Českomoravské rady SKM.

         § 5. Členství v SKM zaniká vystoupením nebo vyloučením z řad členů SKM, případně úmrtím.

         § 6. Kolektivním členem SKM mohou být právnické osoby jako např. různé i specializované organizace s rozsáhlejší územní působností, jejichž postavení je určováno dohodou. Kolektivní členy přijímá Českomoravská rada SKM.

        § 7. Práva členů SKM:

a)   účastnit se práce, akcí a podniků svého klubu a využívat výhod, které plynou z členství v klubu,

b)   využívat výhod plynoucích z členství v SKM, účastnit se akcí SKM,

c)    účastnit se vyhrazených akcí jiných klubů SKM za výhodnějších podmínek než nečlenové SKM,

d)    účastnit se jednání a demokraticky spolurozhodovat o činnosti klubu,

e)    obracet se na orgány SKM s návrhy, stížnostmi a dotazy,

f)     volit orgány klubu a být volen do orgánů všech stupňů,

g)     užívat symboliky SKM.

        § 8. Povinnosti členů:

a)    účastnit se práce v SKM dle svých možností

b)   neporušovat stanovy SKM, statut klubu, jeho organizační řády a zvyklosti, naplňovat poslání SKM.

        III.   Klub:

§ 9. Základní jednotkou organizační struktury je klub s libovolnou vnitřní strukturou, zaměřením a názvem. Jediným předpokladem je minimální počet 5 členů, demokratická volba vedení klubu, dodržování stanov a naplňování poslání SKM. Klub má způsobilost mít práva a povinnosti (právní subjektivitu). Této způsobilosti klub nabývá vznikem a pozbývá zánikem. Klub je právnickou osobou a je oprávněn jednat svým jménem. Kluby jsou ve své činnosti samostatné a jsou vázány jen stanovami SKM.

§ 10. Práva klubů sdružených v SKM:

a)     volit vlastní strukturu, charakter a zaměření klubu,

b)     přijímat statut, případně i organizační řád klubu,

c)      přijímat členy a rozšiřovat svojí členskou základnu,

d)     provádět svoji klubovou činnost a získávat vlastní majetek k další činnosti,

e)      získávat od orgánů SKM informace, metodickou a v mezích možností i materiální pomoc,

f)      vytvářet účelová zařízení.

§ 11. Povinnosti klubů sdružených v SKM:

a)      respektovat a dodržovat stanovy SKM,

b)      odpovídat za svoji veškerou činnost včetně získávání finančních prostředků,

c)      hospodařit v souladu se směrnicemi o hospodaření, vydávanými Českomoravskou radou SKM,

d)     zajišťovat placení členského příspěvku SKM,

e)      volit za vedoucího či odpovědného zástupce osobu starší 18 let.

        § 12. Klub přijímá vlastní statut, který je podmínkou registrace. Ve statutu musí být uveden název, sídlo, charakter a zaměření klubu, orgány klubu, jejich názvy a způsob jejich volby a podmínky členství. Ve statutu mohou být i další ustanovení o cílech, formách a metodách činnosti, o symbolech, odměnách, o členském příspěvku a další interní ustanovení dle rozhodnutí klubu.

        § 13. Nejvyšším orgánem klubu je členské shromáždění, které schvaluje statut klubu, volí vedení klubu a delegáty na republikovou konferenci, rozhoduje o vystoupení ze SKM a řeší nejzákladnější zásady činnosti klubu.

        § 14. V čele klubu stojí vedení klubu ve složení – vedoucí, ekonom (hospodář) a další funkcionáři. Názvy funkcí určuje klub. Členské shromáždění určuje zpravidla ve statutu klubu dělbu práce mezi vedením a členským shromážděním a pravomoc jednotlivých funkcionářů, včetně pravomoci v hospodářských otázkách. Pokud není vedení klubu ustanoveno, plní jeho funkci přímo členské shromáždění.

§ 15. Klub vzniká registrací u Českomoravské rady SKM. Okamžikem registrace se klub stává samostatným a získává právní subjektivitu o čemž vydá Českomoravská rada SKM klubu osvědčení. Majetek pořízený kluby z finančních prostředků poskytnutých SKM jako celku je majetkem SKM, majetek pořízený z jiných zdrojů je majetkem příslušného klubu.

§ 16. Klub zaniká, klesne-li počet jeho členů pod 5. Majetek takto zaniklého klubu přechází na SKM.


IV.   Nejvyšší orgány SKM:

§ 17. Nejvyšším orgánem SKM je republiková konference.

§ 18. Republiková konference SKM:

a)     volí Českomoravskou radu SKM a Českomoravskou revizní komisi SKM

b)     schvaluje stanovy SKM,

c)     schvaluje programové prohlášení a usnesení o cílech SKM.

 

          § 19. V době mezi dvěma republikovými konferencemi je nejvyšším orgánem SKM Českomoravská rada SKM, která je svolána zpravidla čtyřikrát ročně.

§ 20. Českomoravská rada SKM (dále jen ČMR SKM):

a)      svolává nejméně lx za 4 roky republikovou konferenci a určuje klíč k volbě delegátů,

b)     prosazuje zájmy SKM směrem ke státním orgánům, orgánům měst, obcí a krajů a sdružením občanů a jiným organizacím,

c)      uzavírá dohody s jinými organizacemi,

d)     zřizuje podniky, obchodní společnosti a jiné podnikatelské subjekty SKM, jmenuje jejich ředitele a rozhoduje o majetkové účasti na podnikání, jiné hospodářské činnosti a majetkových vkladech jiných právnických osob,

e)      rozvíjí mezinárodní styky,

f)       zřizuje pracovní skupiny, sekce, komise, aktivy a volí jejich předsedy, vedoucí apod., 

g)      schvaluje organizační řád ČMR SKM a směrnice o hospodaření SKM,

h)      v rámci řízení SKM provádí všechna opatření kromě těch, která náleží do pravomoci republikové konference,

i)        rozhoduje o ukončení činnosti klubu v SKM.

        § 21. ČMR SKM volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, kteří tvoří vedení, jenž zajišťuje operativní činnost a připravuje jednání ČMR SKM. Vedení jedná operativně a neformálně, využívá i telefonu, faxu, e-mailu, korespondence apod.

        § 22.  Předseda  a  místopředsedové  jsou  oprávněni  jednat  jménem  SKM,   a  to  každý samostatně.

 

V.   Způsob volby a kooptace do orgánů SKM:

        § 23. Způsob volby a kooptace určuje příslušný orgán. Musí však být respektována zásada, že menšina se podřizuje většině.

§ 24. ČMR SKM může doplnit do stanoveného počtu tuto radu, ale pouze do výše jedné třetiny členů. Může doplňovat nové členy za ty, kteří se vzdali funkce nebo ukončili členství v SKM.


VI.   Revizní orgány SKM jsou:

        § 25. Revizními orgány SKM jsou: 

a)      revizor či revizní komise klubu volené členským shromážděním klubu,

b)      Českomoravská revizní komise SKM volená republikovou konferencí SKM

        § 26. Revizní komise všech stupňů volí ze svého středu předsedu. Předsedové revizních komisí mají právo se zúčastnit jednání rady nebo vedení s hlasem poradním. Českomoravská revizní komise může doplnit za členy, kteří se vzdali funkce nebo ukončili členství v SKM, komisi do stanoveného počtu a to do výše jedné třetiny členů.

§ 27. Revizní komise a revizoři kontrolují plnění usnesení orgánů týkajících se hospodaření a kontrolují dodržování směrnic o hospodaření.

 

        VII.   Majetek a hospodaření SKM:

§ 28. SKM je právnickou osobou. Vlastní movitý a nemovitý majetek, který využívá k plnění svých programových cílů a úkolů. Majetek se v SKM rozlišuje na majetek ve vlastnictví SKM jako celku (majetek SKM) a na majetek ve vlastnictví jednotlivých klubů (majetek klubů). Majetek tvoří hmotné a finanční prostředky získané z členských příspěvků, výnosy. z činnosti. a vlastního jmění, výnosy obchodních společností, zařízení a jiných podnikatelských subjektů, dotace, dary a jiné příjmy. Výši členských příspěvků, způsob placení a rozdělení mezi jednotlivé složky schvaluje ČMR SKM.

§ 29. Právními subjekty, které do výše svého majetku a v rozsahu své působnosti mohou svým jménem nabývat práva zavazovat se jsou SKM a kluby SKM. ČMR SKM rozhoduje o účasti SKM při vkladech svých obchodních podílů do obchodních společností a jiných podnikatelských subjektů v tuzemsku i v zahraničí. Nižší organizační stupně SKM nesmí zcizit nemovitý majetek nabytý za majetkového přispění vyšších organizačních stupňů a státu bez souhlasu ČMR SKM. SKM zřizuje podniky a obchodní společnosti.

 

VIII.   Zánik Svazu klubů mládeže:

§ 30. SKM zaniká rozhodnutím republikové konference SKM, která je oprávněna o zániku rozhodovat, pokud jsou přítomni delegáti nejméně poloviny všech klubů SKM.

 

IX.   Ustanovení závěrečná a přechodná:

§ 31. Tyto stanovy byly schváleny Českomoravskou národní (republikovou) konferencí SKM dne 27.11.2004 a mění se jimi stanovy SKM, schválené 1. Českomoravskou národní konferencí SKM v Ústí nad Labem dne 22. září 1968 a registrované Ministerstvem vnitra pod čj.: NV-lII/3-2249/68,VSP 53748/03-R. Tato změna stanov byla vzata na vědomí Ministerstvem vnitra ČR jak uvedeno v potvrzení v záhlaví těchto stanov.