IV. REPUBLIKOVÁ Konference SKM a prvé zasedání nově zvolené ČMR SKM

12.04.2011 17:16

Usnesení IV. republikové konference Svazu klubů mládeže konané dne 19. 10. 2010


IV. republiková konference Svazu klubů mládeže
1/ schvaluje:
a)    zprávu o činnosti za uplynulé volební období přednesenou předsedou  Miloslavem Huttrem
b)    programové prohlášení ve stejném znění v jakém bylo schváleno na III. národní konferenci dne 9. 12. 2006
c)    zprávu o hospodaření přednesenou místopředsedkyní ČMR SKM Janou Neubertovou
d)    zprávu o činnosti ČMR RK SKM Miladou Roulovou

2/ bere na vědomí Stanovy SKM ve znění ze dne 27. listopadu 2004  

3/ volí:
    a) Českomoravskou radu SKM ve složení:
1) Miloslav Huttr
2) Jana Neubertová
3) Marie Oberfalcerová
4) Petr Samec
5) Petr Slunečko
6) Jaroslav Šrámek
7) Jan Matoušek
8) Petr Čep
9) Jaroslav Holý

b) Českomoravskou revizní komisi ve složení:
1)    Milada Roulová
2)    Alena Honomichlová
3)    Bohumil Durdis

Ukládá ČMR SKM :
a)    ve smyslu programového prohlášení realizovat a rozšiřovat činnost kolektivů SKM
b)    projednat možnost uzavření dohod ve spolupráci s obecními a městskými úřady v místech, kde působí kolektivy SKM
c)    realizovat a rozšiřovat spolupráci ECYC a ACYF, tj. rozšiřovat výměny kolektivů, účast na přehlídkách a festivalech a dětských zimních a letních táborech, účast na vzdělávacích kurzech např. pro vedoucí táborů a dobrovolných pracovníků pro práci s dětmi apod., účast na těchto akcích nabídnout k využití i kolektivům ČTU
d)    v roce 2011 nebo 2012 realizovat výměnný pobyt čínské skupiny dětí v Čechách a návštěvu českých mladých podnikatelů v ČLR a vytvořit podmínky pro společné podnikání v ČR a ČLR
e)    nadále pokračovat v soudních i mimosoudních jednáních ve věci vydání majetku SKM neoprávněně převzatého na základě usnesení ÚV KSČ ze začátku roku 1970 o vybudování jednotné organizace dětí a mládeže pod názvem SSM.  
f)    dotace ze strany SKM budou poskytovány výhradně na činnost klubů s tím, že kluby budou reklamou informovat veřejnost o činnosti SKM
Zápis ze zasedání ČMR SKM,

které se uskutečnilo po skončení jednání IV. republikové  konferenci SKM dne 19. října 2010


Přítomni dle prezenční listiny

1/ ČMR SKM volí do funkce
    Předsedy             Mgr. Miloslava Huttra, bytem Teplická 280/2 , Praha 9,  nar 14. 8. 1939
    Místopředsedy    Ing. Janu Neubertovou, bytem Francouzská 11, Praha 2,  nar. 20. 9. 1962
                               Petra Samce, bytem Mnichov 76, 386 01 Strakonice, nar. 

kteří tvoří vedení ČMR SKM.

2/ Schvaluje pro rok 2011 členské příspěvky ve výši 30,- Kč s tím, že tento příspěvek zůstává kolektivům SKM k dispozici. Kolektivy SKM si mohou stanovovat i další členské příspěvky.

3/ ČMR SKM souhlasí, aby jeho statutární představitelé zastupovali SKM v soudních jednáních spolu s pověřeným právním zástupcem, advokátem  Mgr. Pavlem Hubálkem, případně další pověřenou osobou.

Ověřil a potvrdil:
Předseda ČMR revizní komise SKM:

V Praze dne 19. 10. 2010