Platné Stanovy SKM (schválené 7. listopadu 2020)

15.11.2020 04:12


Stanovy Svazu klubů mládeže

schválené 5. republikovou konferencí dne 8. 11. 2014 se změnami a doplňky schválenými 7. republikovou konferencí konanou per rollam ke dni 7. 11. 2020

I. Název, poslání a cíle Svazu klubů mládeže :
§ 1.   Svaz klubů mládeže, zapsaný spolek, zkráceně Svaz klubů mládeže, z. s. (dále jen SKM) je zapsaným spolkem ve smyslu § 214, odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
§ 2.   Sídlem SKM je Praha.
§ 3.   SKM sdružuje své členy na podkladě zájmů, poskytuje možnost všem členům a dalším zájemcům všestranně rozvíjet zájmovou činnost, vytváří předpoklady pro činnost klubů, hájí a prosazuje zájmy a požadavky členů vůči státním, krajským, městským a obecním orgánům, úřadům, institucím, sdružením, spolkům, korporacím a organizacím. Vydává pro potřeby klubů metodické materiály, propaguje činnost klubů, provádí publikační a vyda-vatelskou činnost, umožňuje a rozvíjí mezinárodní styky a vzájemnou spolupráci klubů.

II. Členství ve Svazu klubů mládeže :
§ 4.  Členem SKM se může stát každý, kdo má zájem, schopnosti a snahu v SKM pracovat, a kdo souhlasí s posláním a stanovami SKM.
§ 5.  Členy SKM přijímá klub, který má také právo člena vyloučit. Členy SKM při hlavním spolku přijímá Českomoravská rada SKM, která je také oprávněna je vylučovat z SKM. Členství v SKM zaniká také vystoupením, případně úmrtím.
§ 6.  Kolektivním členem SKM mohou být právnické osoby jako např. různé i specializované organizace s rozsáhlejší územní působností či jiné samostatné spolky. Postavení kolektivního člena je určováno dohodou. Kolektivní členy přijímá Českomoravská rada SKM.
§ 7.   Práva členů SKM :
a) účastnit se práce, akcí a podniků svého klubu a využívat výhod, které plynou z členství v klubu,
b) využívat výhod plynoucí z členství v SKM, účastnit se akcí SKM,
c) účastnit se vyhrazených akcí jiných klubů SKM za výhodnějších podmínek než nečlenové SKM,
d) účastnit se jednání a demokraticky spolurozhodovat o činnosti klubu,
e) obracet se na orgány SKM s návrhy, stížnostmi a dotazy,
f)  volit orgány klubu a být volen do orgánů všech stupňů,
g) užívat symboliky SKM.
§ 8.   Povinnosti členů SKM :
a) účastnit se dle svých možností práce v SKM
b) naplňovat poslání SKM, neporušovat stanovy SKM, statut klubu, jeho organizační řády a zvyklosti.
 
III. Klub :
§ 9.   Základní jednotkou organizační struktury je klub s libovolnou vnitřní strukturou, zaměřením a názvem. Jediným předpokladem je minimální počet 5 členů, demokratická volba vedení klubu, dodržování stanov a naplňování poslání SKM. Klub má způsobilost mít práva a povinnosti (právní osobnost). Této způsobilosti klub nabývá vznikem a pozbývá zánikem. Klub je právnickou osobou a je oprávněn jednat svým jménem. Kluby jsou ve své činnosti samostatné a jsou vázány jen stanovami SKM. Klub je pobočným spolkem ve smyslu § 228 občanského zákoníku. Úplný název klubu musí obsahovat slova „ pobočný spolek Svazu klubů mládeže“ nebo „ klub SKM, z. s.“.
   Kluby, které nepožadují zapsání do spolkového rejstříku a vlastní právní osobnost jsou registrovány Českomoravskou radou SKM jako součást hlavního spolku.
§10.   Práva klubů sdružených v SKM :
a) volit vlastní strukturu, charakter a zaměření klubu,
b) přijímat statut (stanovy ve smyslu § 220 odst.1 občanského zákoníku), případně i organizační řád klubu,
c) přijímat členy a rozšiřovat svoji členskou základnu,
d) provádět svoji klubovou činnost a získávat vlastní maje-tek k další činnosti,
e) získávat od orgánů SKM informace, metodickou a v me-zích možností i finanční či materiální pomoc,
f)  vytvářet účelová zařízení.
§ 11.   Povinnosti klubů sdružených v SKM :
a) respektovat a dodržovat stanovy SKM,
b) odpovídat za svoji veškerou činnost včetně získávání finančních prostředků,
c) hospodařit v souladu se směrnicemi o hospodaření vydávanými Českomoravskou radou SKM,
d) zajišťovat placení členského příspěvku SKM,
e) volit za vedoucího či odpovědného zástupce osobu starší 18 let.
§ 12.   Klub přijímá vlastní statut, který je podmínkou registrace v SKM. Ve statutu musí být uveden název, sídlo, charakter a za-měření klubu, orgány klubu, jejich názvy a způsob jejich volby a podmínky  členství v klubu. Ve statutu mohou být i další ustanovení o cílech, formách a metodách činnosti, o symbolech, odměnách, o klubovém příspěvku a další interní ustanovení dle rozhodnutí klubu.
§ 13.   Nejvyšším orgánem klubu je členské shromáždění, které schvaluje statut klubu, volí vedení klubu a delegáty na republikovou konferenci a na výroční shromáždění delegátů klubů, rozhoduje o vystoupení ze SKM a řeší nejzákladnější zásady činnosti klubu.
§ 14.   V čele klubu stojí vedení klubu ve složení : vedoucí, ekonom  (hospodář) a další funkcionáři. Názvy funkcí určuje klub. Členské shromáždění určuje zpravidla ve statutu klubu dělbu práce mezi vedením a členským shromážděním a pravomoc jednotlivých funkcionářů, včetně pravomocí v hospodářských otázkách. Pokud není vedení klubu ustanoveno, plní jeho funkci přímo členské shromáždění.
§ 15.   Klub je založen registrací u Českomoravské rady SKM, která podá návrh na zápis do spolkového rejstříku. Po zápisu klubu jako pobočného spolku SKM do spolkového rejstříku získává klub právní osobnost. Majetek pořízený kluby z finančních prostředků poskytnutých SKM jako celku je majetkem SKM, majetek pořízený z jiných zdrojů je majetkem příslušného klubu.
§ 16.    Klub se zrušuje, když počet členů  klesne pod 5 nebo dobrovolným zrušením. Klub může zaniknout i z důvodů uvedených v § 172 odst.1obč. zákoníku nebo rozhodnutím ČMR SKM. Klub zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku. Majetek zaniklého klubu přechází na SKM.

IV. Nejvyšší orgány SKM :
§ 17.  Nejvyšším orgánem SKM je republiková konference svolávaná jednou za čtyři roky. ČMR SKM může svolat i mimořádnou republikovou konferenci. Republiková konference SKM :
a) volí Českomoravskou radu SKM a Českomoravskou revizní komisi SKM,
b) schvaluje stanovy SKM,
c) schvaluje zásadní programová prohlášení a usnesení o cílech SKM,  výroční zprávu o hospodaření a revizní zprávu.
§ 18.  Každý klub je na republikové konferenci zastoupen jedním delegátem s hlasem rozhodujícím. Kolektivní člen SKM je  zastoupen jedním delegátem. Delegát může zmocnit jiného delegáta, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Toto zmocnění musí mít písemnou formu. Rozhodující hlas mají i členové Českomoravské rady SKM.
§ 19.  Jednou ročně se svolává, (s výjimkou roku, kdy se koná republiková konference) výroční shromáždění delegátů klubů, které plní úlohu členské schůze ve smyslu §§ 248 a 256 občanského zákoníku. Toto shromáždění zejména schvaluje výroční zprávu o hospodaření svazu a revizní zprávu a potvrzuje případné kooptace do Českomoravské rady SKM a Českomoravské revizní komise. Zastoupení klubů na tomto shromáždění je obdobné jako u republikové konference. Obdobně je možné i zastupování delegátů. Rozhodující hlas mají i členové Českomoravské rady SKM.
§ 20.  V době mezi dvěma republikovými konferencemi je nejvyšším orgánem Českomoravská rada SKM ( dále jen ČMR SKM), která je statutárním orgánem spolku. Její funkční období je čtyřleté, má nejméně 7 členů a je svolávána nejméně šestkrát ročně. ČMR SKM :
a) svolává republikovou konferenci a výroční shromáždění delegátů klubů,
b) prosazuje zájmy SKM směrem ke státním orgánům, orgánům krajů, měst a obcí k jiným spolkům a jiným osobám a uzavírá příslušné dohody
c) zřizuje obchodní korporace a jiné podnikatelské subjekty, jmenuje jejich ředitele a rozhoduje o majetkové účasti na podnikání a jiné hospodářské činnosti a o majetkových vkladech jiných právnických osob,
d) rozvíjí mezinárodní styky,
e) zřizuje pracovní skupiny, sekce, komise, aktivy a volí jejich předsedy, vedoucí apod.,
f)  schvaluje organizační řád ČMR SKM a směrnice o hospodaření SKM,
g) rozhoduje o ukončení činnosti klubu v SKM,
h) v rámci řízení SKM provádí všechna opatření kromě těch, která náleží do pravomoci republikové konference.
§ 21.   ČMR SKM volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, kteří tvoří vedení, jež zajišťuje operativní činnost a při-pravuje jednání ČMR SKM. Vedení jedná operativně a neformálně, využívá i telefonu, faxu, emailu, korespondence apod...
§ 22.   Předseda a místopředsedové jsou oprávněni jednat jménem SKM, a to každý samostatně. V době příslušnými státními orgány vyhlášeného mimořádného či nouzového stavu může vedení ČMR SKM ve věcech, které nesnesou odkladu, zejména v důležitých otázkách finančních či hospodářských, předložit členům statutárního či nejvyššího orgánu návrh ke korespondenčnímu hlasování. Návrh je pak schválen, pokud se k němu kladně vyjádří nadpoloviční většina členů orgánu.

V. Způsob volby a kooptace do orgánů SKM :
§ 23.   Způsob volby a kooptace určuje příslušný orgán. Musí být však respektována zásada, že je schopen se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.
§ 24.   ČMR SKM může doplnit do stanoveného počtu tuto radu, ale pouze do výše jedné třetiny členů. Může doplňovat nové členy za ty, kteří se vzdali funkce nebo ukončili členství v SKM.

VI. Revizní orgány SKM :
§ 25.   Revizními orgány SKM jsou :
a) revizor či revizní komise klubu volené členským shromážděním klubu,
b) Českomoravská revizní komise SKM volená republikovou konferencí SKM
Revizní komise všech stupňů volí ze svého středu předsedu. Předsedové revizních komisí mají právo se zúčastnit jednání orgánů s hlasem poradním.
§ 26.   Českomoravská revizní komise SKM má i působnost kontrolní komise ve smyslu § 262 občanského zákoníku. Tato komise může doplnit za členy, kteří se vzdali funkce nebo ukončili členství v SKM, komisi do stanoveného počtu a to do výše jedné třetiny členů.
§ 27.   Revizní komise a revizoři zejména kontrolují plnění usnesení  orgánů, týkající se hospodaření a kontrolují dodržovaní směrnic o hospodaření.

VII. Majetek a hospodaření SKM :
§ 28.   SKM je právnickou osobou. Vlastní movitý a nemovitý majetek, který využívá k plnění svých programových cílů a úkolů. Majetek se v SKM rozlišuje na majetek ve vlastnictví SKM jako celku (majetek SKM) a na majetek ve vlastnictví jednotlivých klubů (majetek klubů). Majetek tvoří hmotné a finanční prostředky získané z členských příspěvků, výnosy z činnosti a vlastního jmění, výnosy obchodních korporací, zařízení a jiných podnikatelských subjektů, dotace, dary a jiné příjmy. SKM neručí za dluhy klubů (pobočných spolků). Výše členských příspěvků, způsob placení a rozdělení mezi SKM (ústředí) a kluby schvaluje ČMR SKM.
§ 29. Právnickými osobami, které do výše svého majetku a v rozsahu své působnosti mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se jsou SKM a kluby SKM. ČMR SKM rozhoduje o účasti SKM při vkladech svých obchodních podílů do obchodních korporací v tuzemsku i v zahraničí. ČMR SKM může zřizovat obchodní korporace. Disponovat s nemovitým majetkem získaným za přispění státu či ČMR SKM může klub (pobočný spolek SKM) jen se souhlasem ČMR SKM. Nižší organizační stupně SKM nesmí zcizit majetek nabytý za majetkového přispění vyšších organizačních stupňů a státu bez souhlasu ČMR SKM.

VIII. Zánik Svazu klubů mládeže :
§ 30.   SKM zaniká rozhodnutím ČMR SKM, která současně rozhoduje o rozdělení majetku.

IX. Ustanovení závěrečná  
§ 31. Změny a doplňky stanov schválených 5. republikovou konferencí dne 8. 11. 2014 byly schváleny 7. republikovou konferencí konanou per rollam ke dni 7. 11. 2020.