Usnesení III. národní konference SKM

13.12.2011 10:49

Usnesení III. národní konference Svazu klubů mládeže

konané dne 9. 12. 2006 v Praze

-------------------------------------------------------------------------------------

III. národní konference Svazu klubů mládeže:

1)        schvaluje

a) Zprávu o činnosti za uplynulé volební období přednesenou předsedou, Mgr. Miloslavem Huttrem

b) programové prohlášení SKM

c) zprávu o hospodaření přednesenou Ing. Jaroslavem Šrámkem a Ing. Janou Neubertovou

d) zprávu o činnosti ČMR SKM přednesenou předsedou revizní komise JUDr. Jaroslavem Novotným

2)         volí

a) Českomoravskou radu SKM ve složení:

Miloslav Huttr Mgr.

Jana Neubertová Ing.

Josef  Kojan

Marie Oberfalcerová Mgr.

Petr Samec

Jaroslav Oravec

Jaroslav Holý JUDr.

Jaroslav Šrámek Ing.

Jan Matoušek

Karel Bartovský

s doplněním Rady o další 3 (4) členy, a to zástupce KM - JAVOR, Furiant, Koupák Strašice, sdružení Loutkaři

b) Českomoravskou revizní komisi ve složení:

      Novotný Jaroslav JUDr.

      Roulová Milada

      Honomichlová Alena

      Čep Petr

      Durdis Bohumil

c)    ukládá Českomoravské radě SKM                                                                                                              

      a) ve smyslu Programového prohlášení realizovat a rozšiřovat činnost kolektivů SKM

b) projednat možnosti uzavření dohod o spolupráci s MK ČR, MMR a Svazem měst a  obcí

c) realizovat a rozšiřovat spolupráci s členskými, přidruženými a spolupracujícími organizacemi Evropské konfederace organizací klubů mládeže (ECYC – The European Confederation of Youth Club Organisations) a Všečínskou federací mládeže, se kterou má SKM uzavřenou dlouhodobou smlouvu o spolupráci. V rámci mezinárodních styků rozšiřovat výměnu kolektivů, účast na přehlídkách a festivalech, dětských táborech a účast na vzdělávacích kurzech (např. školení pro vedoucí LT, dobrovolné pracovníky s dětmi a mládeží atd.)

d) v roce 2007 uskutečnit vyslání delegace ČMR SKM s cílem umožnit naši mladým podnikatelům získání prostoru pro realizaci společného podnikání do ČR a ČLR. Při této příležitosti projednat možnost uzavření vzájemné dohody o turistické výměně

      e) realizovat vydání členských legitimací a členských odznaků s novým logem SKM

f) nadále pokračovat v soudních i mimosoudních jednáních o vydání majetku SKM z let 1968 – 1971, dále jednat se státními orgány a dalšími subjekty o finanční náhrady za škody způsobené nesprávným úředním postupem tzn. ve věci neoprávněného zrušení a likvidace SKM a převzetí jeho majetku SSM na základě rozhodnutí ÚV KSČ. Jednat o náhradě ušlého zisku a nájmu za neoprávněné využívání majetku SKM a tam, kde nebude možná dohoda, řešit věc soudní cestou.

g) projednat a schválit základní Směrnice pro hospodaření kolektivů SKM a ČMR SKM

      h) projednat a schválit základní Směrnice pro zřizování a činnost podniků SKM